Klachtenregeling

Klachtenregeling voor ouders en verzorgers

Onze school heeft als uitgangspunt om te werken vanuit het welzijn en de beste intenties voor het kind en de ouder. Toch kunnen er door verschil in inzicht, miscommunicatie of fouten klachten ontstaan. Hiervoor heeft de school een klachtenregeling voor ouders en verzorgers. Klachten kunnen betrekking hebben op de begeleiding en beoordeling van leerlingen, discriminerend gedrag, agressie, geweld en (cyber)pesten.

Binnen onze school werken wij met Positive Behavior Support. Als school hebben wij gedragsverwachtingen vastgelegd en binnen het borgingsdocument is er vastgelegd welke consequenties er staan op gedrag dat wij niet tolereren (consequentieladder). Dit is niet altijd zwart-wit, per situatie wordt er gekeken naar het kind en naar de omstandigheden.

Deze consequentieladder is voor de leerlingen van onze school en u kunt als ouder inzicht hierin krijgen.

Mocht u ondanks een toelichting op onze manier van werken een klacht hebben, dan kunt u de volgende klachtenprocedure doorlopen.

1.      Uw eerste aanspreekpunt bij een klacht is de leerkracht. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken in de school, over uw kind of u heeft een klacht over de interactie met een andere leerling. Deze klachten kunt u met de leerkracht bespreken.

2.      Komt u er met de leerkracht niet uit of gaat uw klacht over een schoolbrede zaak, dan kunt u zich richten tot de teamleider of directeur van de school. U dient uw klacht schriftelijk per mail beargumenteerd in te dienen. Binnen een termijn van twee weken na de melding krijgt u een gemotiveerde reactie per mail of u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

3.      Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, dhr. Ronald Werkman (bestuur@cbsdeborg.nl). U dient wederom uw klacht schriftelijk per mail beargumenteerd in te dienen. Binnen een termijn van twee weken na de melding krijgt u een gemotiveerde reactie per mail of u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

4.      Indien ook daarna de reactie van het bestuur niet leidt tot het wegnemen van uw klacht, of hij/zij is onderdeel van de klacht, dan kunt u tenslotte de klacht voorleggen aan de externe vertrouwenspersoon dhr. Sake Saakstra (s.saakstra@gmail.com). U kunt hem een e-mail sturen met daarin uw gegevens en dhr. Saakstra neemt dan contact met u op. Tevens kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie, waarbij CBS De Borg is aangesloten. U kunt een klacht indienen bij de Landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs| GCBO:

https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/ |

5.      Voor de leerlingen van onze school hebben wij een interne vertrouwenspersoon. Dit is mevr. Mieke Scholten (juf Mieke van de Vissen).