Bestuur, MR, activiteitencommissie en leerlingenraad

Bestuur:

De Vereniging voor christelijk onderwijs (VCO) te Haren bestaat al sinds 1894. De vereniging bestaat uit ouders (& verzorgers) van kinderen op CBS de Borg. Deze ouders geven d.m.v. een verenigingsstructuur betrokken en verantwoordelijk vorm aan het beleid van de school van hun kinderen. Het beleid wordt verdiept en uitgewerkt door de directie en de leerkrachten.Het bestuur van de vereniging wordt uit deze ouders gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden hebben dus zo directe invloed op het te voeren beleid voor de school. Als bestuur willen wij besturen op afstand; dat betekent dat het bestuur stuurt op hoofdlijnen en zorgt voor de juiste voorwaarden om gestalte te geven aan het beleid. Het bestuur controleert de uitvoering van het beleid. Door te kiezen voor een kleinschalige aanpak is de betrokkenheid van de bestuursleden (en ouders) groot en zijn de communicatielijnen met de directie en het team kort. Het doel van de vereniging is het in stand houden van het christelijke onderwijs in Haren.Onze visie en missieOnze visie is het verzorgen van basisonderwijs vanuit een modern Christelijke identiteit. Wij willen een innovatieve leeromgeving bieden voor kinderen die zich voortdurend ontwikkelen. Hierin ligt de nadruk op veel en veelzijdig leren in een veilige omgeving.CBS De Borg wil een open en vooruitstrevende christelijke basisschool zijn. De vereniging VCO heeft de Bijbel als grondslag en bron van inspiratie. Die grondslag laat zich vertalen in een aantal beginselen: gerechtigheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en haar naaste, respect voor elkaar en haar omgeving en betrokkenheid. Wij zorgen voor een schoolomgeving waarin deze begrippen tot uitdrukking komen, waarin de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.Om dit te bereiken streven we naar een veilige, gezonde en vertrouwde schoolomgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. Een positieve houding bij onszelf en bij de kinderen vinden we erg belangrijk en die willen we belonen.

Emailbestuur@cbsdeborg.nl

Bestuur:

 • Ronald Werkman (voorzitter)
 • Jelmer Jongstra ( penningmeester)
 • Nynke S. Lettinga ( secretaris)
 • Douwe Zeldenrust (personeel)
 • Erwin van Santen
 • Suzanne Tonen-Roelfsema

  

MR:

De medezeggenschapsraad biedt een mogelijkheid tot inspraak voor ouders en leerkrachten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de school, zodat leerkrachten met veel plezier leerlingen goed kunnen “opleiden” in een prettige omgeving.  De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier personeelsleden (gekozen uit en door personeelsleden) en uit vier ouders (gekozen uit en door ouders).

MR-leden hebben een zittingsperiode van 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 1 periode. Ze houden zich in goed overleg bezig met diverse onderwijskundige en organisatorische zaken die voor het goed functioneren van de school belangrijk zijn. Hierover wordt bijna maandelijks vergaderd, waarbij ook wordt overlegd met het schoolbestuur (vertegenwoordigd door de directeur van de school). 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: klassenindeling, veiligheid in en rondom school, extra lesruimtes, financiën, het Daltononderwijs, werkomstandigheden en bijscholing van leerkrachten. De MR heeft recht op informatie, zij kan het schoolbestuur verzoeken om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken. Verder heeft de MR over bepaalde onderwerpen adviesrecht (mening van MR moet geraadpleegd worden) of instemmingsrecht (MR moet met besluit instemmen voor het van kracht wordt).

Overzicht gegevens MR-leden CBS De Borg Schooljaar 2023-2024

Personeelsgeleding:

 • Geeske Loerts
 • Maaike de Hoog
 • Marije Dijkstra

Oudergeleding:

 • Eelco Everaars (voorzitter)
 • Veerle Baaijen
 • Maaike Jansen
 • Jantiena van Oorschot
 • Kirsten Deddens

Bekijk hier het Reglement Medezeggenschap VCO Haren en Onnen

Notulen MR:

Notulen MR-vergadering 12-09-2023

Notulen MR-vergadering 08-11-2023

Notulen MR-vergadering 11-01-2024

Activiteitencommissie (AC):

De activiteitencommissie (voorheen Ouderraad ofwel OR) bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten. De AC heeft als doel de betrokkenheid tussen de ouders en de school te bevorderen. De leden van de AC denken mee, organiseren activiteiten voor kinderen op school en verrichten hand- en spandiensten voor het team leerkrachten. De AC organiseert bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het laatste schooldagfeest, de avondvierdaagse en nog veel en veel meer. Daarnaast ondersteunen zij de leerkrachten bij activiteiten zoals de kerstviering en Koningsspelen.

De AC bestaat uit de volgende vaste leden:​

 • Frank Prüst
 • Marjon Knevelbaard
 • Karen Lap
 • Saskia Nelissen
 • Hendrike Keizer
 • José Buiter
 • Sanne Visser
 • Vienna Bol
 • David Bakker
 • Tessa Groothof
 • Gemma Oosterbeek 
 • Jaap Penninga (leerkracht)
 • Jan Spoelder (leekracht)

Email: ac@cbsdeborg.nl

 

Wat doet de leerlingenraad?

Het doel van onze leerlingenraad is om de kinderen een stem te geven binnen onze school. In de leerlingenraad zit, uit elke klas van de bovenbouw, een leerling die zijn klas vertegenwoordigt. Deze leerlingen worden begeleid door Juf Elisa.De leerlingenraad houdt zich bezig met:• De verbetering van de sfeer op school• De kwaliteit van het onderwijs• Voorstellen aandragen voor het verbeteren van voorzieningen rondom school.Op deze manier denken wij dat we de verantwoordelijkheid van de kinderen vergroten. Ze kunnen hun ideeën kenbaar maken en zo raken ze meer betrokken bij de school. Daarnaast zien wij dit als een manier om verschillende taalvaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen. Ze leren te discussiëren, te presenteren en een mening te vormen.De leerlingenraad vergadert 1 keer per 8 weken en de data van deze vergaderingen zijn opgenomen in de jaarplanning. Elke leerling uit de raad levert één week voor de vergadering punten aan, die in de vergadering worden besproken. Na afloop van de vergadering maakt een leerling uit groep 8 de notulen en deze worden in de klas besproken.Ieder jaar worden er aan het begin van het jaar in elke klas verkiezingen gehouden om een nieuwe leerling te kiezen die zijn/haar klas in de raad mag vertegenwoordigen.

De leerlingenraad bestaat dit jaar uit:

 • Groep 6: Sofie, Niels en Isabel
 • Groep 7: Otis en Joris 
 • Groep 8: Marte en Suzanne
   
 • De notulisten zijn Florian en Noor uit groep 8

Heeft u / heb je een vraag aan de leerlingenraad of juist een leuk idee? Mail dan naar juf Elisa: e.bilijam@cbsdeborg.nl