Bent u nieuwsgierig naar onze school?

Waarom ouders voor onze school kiezen:

Hieronder leest u in het kort een aantal belangrijke aspecten van onze school, CBS De Borg  te Haren. Uiteindelijk is het een kwestie van kiezen of onze school iets voor uw kind is of kan worden.

De keuze is aan u.

Kiezen voor visieIn een open en modern christelijke school willen we alle kinderen een veilige, warme plek bieden, waar  ruimte is om jezelf te zijn en je mogelijkheden en talenten optimaal te ontwikkelen. Op de Borg krijgt elk kind de kans om samen met andere kinderen op te groeien en een zelfstandig, sociaal en zelfverzekerd mens te worden. Als team willen we blijven groeien en leren van elkaar en van de kinderen. We leggen de nadruk op samenspelen, samenwerken en samen groeien en willen elk kind zoveel mogelijk zorg en aandacht bieden. Binnen een vertrouwde omgeving kunnen kinderen veel en veelzijdig leren. Samen op weg naar de toekomst!

Kiezen voor kwaliteit

Ouders en leerlingen mogen van een basisschool kwaliteit verwachten. Daarom hebben we ons een zevental kwaliteitsdoelen gesteld. 

  1. Professioneel en gekwalificeerd personeel: De maatschappij verandert en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland vragen om aanpassingen binnen het onderwijs. Daarom hebben we elk schooljaar één of meer studiedagen gepland en volgen de leerkrachten diverse bijscholingscursussen.
  2. Moderne methoden: Het Ministerie van Onderwijs heeft eisen gesteld aan de doelen die een basisschool dient te bereiken. We gebruiken daarom alleen lesmethoden waarmee we minimaal deze doelen kunnen bereiken.
  3. Inzet van nieuwe media: De computer neemt in onze lessen een belangrijke plaats in. Onze bedoeling is om de computer als onderdeel van ons onderwijs in te zetten. Niet erbij, niet ernaast maar geïntegreerd in ons gehele dagritme. In alle groepen werken we met interactieve (digitale)  schoolborden.
  4. Het pedagogisch klimaat: Een veilige en vertrouwde omgeving vinden wij een voorwaarde voor goed basisonderwijs. Een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde. Leerlingen moeten met plezier naar school gaan en daarom werken we aan een goede sfeer. Alle kinderen zijn uniek en mogen dat ook zijn.
  5. Intensieve leerlingenzorg: Onze leerlingen worden voortdurend gevolgd in hun ontwikkeling. Naast methodegebonden toetsen gebruiken we landelijk genormeerde toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Zo krijgen we snel de juiste informatie om in te kunnen spelen op eventuele problemen.
  6. Externe ondersteuning: We kunnen niet alles alleen en werken daarom samen met onderwijsspecialisten van de educatieve dienstverlening Zij ondersteunen ons bij de algemene schoolontwikkeling en doen specialistisch onderzoek.
  7. Samen met u: Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten elkaar op de hoogte houden van ideeën over de opvoeding van onze leerlingen. Zo weten we wat we aan elkaar hebben. Daarom komen de groepsleerkrachten van de kleutergroepen bij u op bezoek, wordt u uitgenodigd voor contactavonden, de ouderavond, kijkmiddagen en voorlichtingsavonden.

Kiezen voor betrokkenheid

Het gaat ons om meer dan alleen een goed cijfer of een goede beoordeling. We willen dat leerlingen goed in hun vel zitten, dat ze zich weerbaar durven opstellen, dat ze zelfstandig kunnen werken, dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen en dat ze de betekenis ontdekken van samenwerken. Kwalitatief hoogstaand basisonderwijs vraagt een samenspel van ouders, leerlingen en leerkrachten. En betrokkenheid, die vindt u op de Borg in hoge mate.Kiezen voor zelfstandigheidVanaf de kleutergroepen t/m  groep 8 wordt er op een ontspannen en speelse manier veel aandacht besteed aan zelfstandigheid. Zowel in het doen en laten van het kind én in het omgaan met de leerstof.Om zelfstandig te kunnen werken is het belangrijk dat elke leerling passende leerstof aangeboden krijgt (op niveau, op tempo, met variatie).Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs willen we de kinderen dit onderwijs op maat zo optimaal mogelijk aanbieden.

Kiezen voor samenwerking

We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar accepteren en waarderen.In het samen zoeken naar oplossingen kunnen kinderen leren dat ze van grote betekenis kunnen zijn voor medeleerlingen en andere mensen.Kiezen voor verantwoordelijkheidOm te kunnen inspelen op de individuele leerbehoeften van leerlingen vinden we het belangrijk dat de kinderen werken aan individuele taken, zoveel mogelijk op eigen niveau. Onder deskundige begeleiding van de leerkracht leren de kinderen zelf te plannen in de beschikbare onderwijstijd, dat geeft ze én vrijheid én verantwoordelijkheid.

Kiezen voor veiligheid

De grondslag  van de Borg laat zich vertalen in een aantal beginselen: gerechtigheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en haar naaste, respect voor elkaar en haar omgeving en betrokkenheid.Wij zorgen voor een schoolomgeving waarin deze begrippen tot uitdrukking komen, waarin de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.Om dit te bereiken streven we naar een veilige, gezonde en vertrouwde schoolomgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. Een positieve houding bij onszelf en bij de kinderen vinden we erg belangrijk en die willen we belonen.

Kiezen voor ruimte

De Borg is een grote school en toch is er ruimte voor alle kinderen. Elke klas heeft een eigen ingang naar het mooie schoolplein en naast het plein ligt een groot grasveld. Er is een prachtige hal beschikbaar waar vele activiteiten met en door kinderen plaatsvinden. Ruimte is voor kinderen belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen. Op De Borg is voor zowel kinderen als voor activiteiten veel ruimte. Ruimte om te leren, ruimte om te spelen.

Kiezen voor leerlingenzorg

Optimale leerlingbegeleiding stelt hoge eisen aan het personeel. Een goede leerlingenzorg is  een zaak van het gehele team. We houden daarom regelmatig leerlingenbesprekingen.De Interne Begeleider is verantwoordelijk voor onze uitgebreide leerlingenzorg. De school beschikt over een zeer uitgebreide orthotheek met vele specifieke toetsen om problemen te achterhalen en in kaart te brengen. Hier staan de materialen en methoden om kinderen individuele ondersteuning te kunnen bieden.

De IB-ers verzorgen ook een deel van de remedial teaching. Een remedial teacher zorgt met behulp van een stapsgewijs handelingsplan voor de directe begeleiding en ondersteuning van leerlingen en leerkrachten. Deze begeleiding kan zowel in als buiten de klas plaatsvinden.

Kiezen voor openheid  en ouderbetrokkenheid

We willen graag laten zien wat we op school allemaal doen. Een grote ouderbetrokkenheid werkt positief op de resultaten. Ouders zijn altijd welkom met vragen, opmerkingen of klachten. De tweewekelijkse nieuwsbrief brengt alle ouders uitgebreid op de hoogte van alles wat er op school speelt. Ouders worden uitgenodigd voor de Paas -  of Kerstviering en elke maandagmorgen verzorgt één groep de weekopening voor de hele school. De ouders van die groep zijn daarbij uitgenodigd.

Onze school op de kaart

Wil u nog meer weten over onze school?
Kijk ook eens op scholen op de kaart.
Voor meer informatie kunt u ons bellen.
Het telefoonnummer van de school is 050 – 5348190. Vraag naar de directie.