Bestuur:
De Vereniging voor christelijk onderwijs (VCO) te Haren bestaat al sinds 1894. De vereniging bestaat uit ouders (& verzorgers) van kinderen op CBS de Borg. Deze ouders geven d.m.v. een verenigingsstructuur betrokken en verantwoordelijk vorm aan het beleid van de school van hun kinderen. Het beleid wordt verdiept en uitgewerkt door de directie en de leerkrachten.
Het bestuur van de vereniging wordt uit deze ouders gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden hebben dus zo directe invloed op het te voeren beleid voor de school. Als bestuur willen wij besturen op afstand; dat betekent dat het bestuur stuurt op hoofdlijnen en zorgt voor de juiste voorwaarden om gestalte te geven aan het beleid. Het bestuur controleert de uitvoering van het beleid. Door te kiezen voor een kleinschalige aanpak is de betrokkenheid van de bestuursleden (en ouders) groot en zijn de communicatielijnen met de directie en het team kort. Het doel van de vereniging is het in stand houden van het christelijke onderwijs in Haren.
Onze visie en missie
Onze visie is het verzorgen van basisonderwijs vanuit een modern Christelijke identiteit. Wij willen een innovatieve leeromgeving bieden voor kinderen die zich voortdurend ontwikkelen. Hierin ligt de nadruk op veel en veelzijdig leren in een veilige omgeving.
CBS De Borg wil een open en vooruitstrevende christelijke basisschool zijn. De vereniging VCO heeft de Bijbel als grondslag en bron van inspiratie. Die grondslag laat zich vertalen in een aantal beginselen: gerechtigheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en haar naaste, respect voor elkaar en haar omgeving en betrokkenheid. Wij zorgen voor een schoolomgeving waarin deze begrippen tot uitdrukking komen, waarin de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.
Om dit te bereiken streven we naar een veilige, gezonde en vertrouwde schoolomgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. Een positieve houding bij onszelf en bij de kinderen vinden we erg belangrijk en die willen we belonen.

 

Bestuur:

 • Carlijn Molewater (voorzitter)

 • Gido de Koff (vicevoorzitter)

 • Jelmer Jongstra ( penningmeester)

 • Marianne Slot ( secretaris)

 • Eline Deierkauf (personeel)

 • Frank Omta (huisvesting en juridische zaken)


 

MR:

De medezeggenschapsraad biedt een mogelijkheid tot inspraak voor ouders en leerkrachten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de school, zodat leerkrachten met veel plezier leerlingen goed kunnen “opleiden” in een prettige omgeving.  De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier personeelsleden (gekozen uit en door personeelsleden) en uit vier ouders (gekozen uit en door ouders).

MR-leden hebben een zittingsperiode van 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 1 periode. Ze houden zich in goed overleg bezig met diverse onderwijskundige en organisatorische zaken die voor het goed functioneren van de school belangrijk zijn. Hierover wordt bijna maandelijks vergaderd, waarbij ook wordt overlegd met het schoolbestuur (vertegenwoordigd door de directeur van de school).

 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: klassenindeling, veiligheid in en rondom school, extra lesruimtes, financiën, het Daltononderwijs, werkomstandigheden en bijscholing van leerkrachten. De MR heeft recht op informatie, zij kan het schoolbestuur verzoeken om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken. Verder heeft de MR over bepaalde onderwerpen adviesrecht (mening van MR moet geraadpleegd worden) of instemmingsrecht (MR moet met besluit instemmen voor het van kracht wordt).

Overzicht gegevens MR-leden CBS De Borg Schooljaar 201​7-2018​

 

Personeelsgeleding:Eva Prins

Marjan Staal

​Michelle Verhart​ (notulist)​

​Gerdy Zwart​

 

Oudergeleding:

 

​Simone Borgemeester

Marlous Remmelts​

Remko Renken​ (voorzitter)​

​Lucian Wolthuis​

 

Notulen:

Notulen MR November 2014

Notulen MR Januari 2015

Notulen MR Maart 2015

Notulen MR Juni 2015

Notulen MR September 2015

Bijlage bij Notulen MR September 2015

Notulen MR Oktober 2015

Notulen MR Februari 2016

Notulen MR Maart 2016

Notulen MR Mei 2016

Notulen MR Juni 2016

Notulen MR september 2016

Notulen MR november 2016

Notulen MR januari 2017

Notulen MR april 2017

Notulen MR mei 2017

Notulen MR juni 2017

Notulen MR september 2017

Notulen MR november 2017

Notulen MR januari 2018

Notulen MR april 2018

Notulen MR mei 2018

Notulen MR juni 2018

Notulen MR november 2018

Notulen MR januari 2019

 

OR:
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten. De OR heeft als doel de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen. Ze denken mee, organiseren activiteiten op school en verrichten hand en spandiensten voor het team. De ouderraad organiseert bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het jaarlijkse slotfeest, de avondvierdaagse en nog veel en veel meer.

Per groep is er minimaal één ouder aangewezen als groepsouder. Die is  het aanspreekpunt voor ouders met vragen, opmerkingen en suggesties. Soms heeft een leerkracht meer hulp nodig, bijvoorbeeld voor een sportdag. Dan doet de ouderraad of de klassenouder een beroep op alle ouders van de betreffende groep.

De OR bestaat uit de volgende leden:

 

 • Roelfien Bos (voorzitter)

 • Hanneke Scholtens (secretaris)

 • Esther Witte (penningmeester)

 • Wendy Bron (Catering)


 

 • Mieke Scholten (leerkracht)

 • Janke Buis (leerkracht)


 

 • Marianne Klene

 • Karin Nannen

 • Esther Eshuis

 • Kim Bijvoet

 • Mirjam Berghuis

 • Wilma Landstra

 • Wendy Hulzebos


 

Leerlingenraad: 

Wat doet de leerlingenraad?

Het doel van onze leerlingenraad is om de kinderen een stem te geven binnen onze school. In de leerlingenraad zit, uit elke klas van de bovenbouw, een leerling die zijn klas vertegenwoordigt. Deze leerlingen worden begeleid door Meester Kees en Juf Gerdy.

De leerlingenraad houdt zich bezig met:

• De verbetering van de sfeer op school
• De kwaliteit van het onderwijs
• Voorstellen aandragen voor het verbeteren van voorzieningen rondom school.

Op deze manier denken wij dat we de verantwoordelijkheid van de kinderen vergroten. Ze kunnen hun ideeën kenbaar maken en zo raken ze meer betrokken bij de school. Daarnaast zien wij dit als een manier om verschillende taalvaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen. Ze leren te discussiëren, te presenteren en een mening te vormen.

De leerlingenraad vergadert 1 keer per 8 weken en de data van deze vergaderingen zijn opgenomen in de jaarplanning. Elke leerling uit de raad levert één week voor de vergadering punten aan, die in de vergadering worden besproken. Na afloop van de vergadering maakt een leerling uit groep 8 de notulen en deze worden in de klas besproken.

Ieder jaar worden er aan het begin van het jaar in elke klas verkiezingen gehouden om een nieuwe leerling te kiezen die zijn/haar klas in de raad mag vertegenwoordigen.

Heeft u / heb je een vraag aan de leerlingenraad of juist een leuk idee? Mail dan naar juf Gerdy: g.zwart@cbsdeborg.nl

Wie zitten er in de leerlingenraad?

Leerlingenraad:

 

Groep 8b: Sverre Lindenberg

Hallo, ik heet Sverre. Ik ben 11 jaar en zit in groep 8b. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen en om te schaken. In de leerlingenraad kunnen we hopelijk helpen om het kinderen nog beter naar hun zin te maken op school. Dat kan bijvoorbeeld door schone Wc’s, leuke speeltoestellen en gezellige lessen. Daar zet ik mij graag voor in.

 

Groep 8a: Philip Mosselaar en Saar Hopman

Ik ben Philip Mosselaar. Ik wou in de leerlingenraad omdat ik het wel bij mij vind passen en ik vind het leuk om er in te zijn. Mijn hobby’s zijn: voetballen, gamen en Donald Duckjes lezen.

Ik ben Saar. Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8a. Ik wou in de leerlingenraad omdat ik graag wil meedenken over de plannen op school en zal goed luisteren naar mijn klas, want die hebben altijd goede ideeen. Verder heb ik best een druk leven: op maandag heb ik modern op woensdag heb ik klaasiek ballet en op vrijdag heb ik eerst mijn wedstrijdeteam en daarna nog een uur gewoon streetdance. Dat is dus best veel samen met mijn huiswerk erbij. Dit is dus een beetje mijn week! Dansen is mijn passie natuurlijk en ik dans al 7 jaar lang.

 

Groep 7b: Sophie Elzes

Hoi ik ben Sophie Elzes en ik ben 10 jaar. Ik zit in 7b bij juf Christa en juf Marieke. Ik zit in de leerlingen raad omdat ik het leuk vind om mee te beslissen. In mijn vrije tijd doe ik klassiek & modern ballet en speel ik cello.

 

Groep 7a: Lotte Punter

Ik ben Lotte Punter. Ik zit in groep 7A. en ik ben 11 jaar. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten, omdat je kan meebeslissen over de school en wat er nog beter kan op de school. Mijn hobby’s zijn voetballen, tekenen, schilderen, en koken. 

 

Groep 6b: Annabel Moeijes

Ik ben Annabel. Ik ben 9 jaar oud. Ik zit op dansen ik dans 2x in de week. Mijn lievelingskleur is blauw en mintgroen Ik heb 2 broers en een papa en een mama, 2 poezen, 3 kippen en vissen

Leerlingenraad

Ik wil in de leerlingenraad omdat, ik wil voor iedereen dat ze zich veilig voelen op school, ik wil dat er meer speel plek is, en schonere wc's.

Met de groeten van
Annabel,

Agenda
calender