Bestuur:
De Vereniging voor christelijk onderwijs (VCO) te Haren bestaat al sinds 1894. De vereniging bestaat uit ouders (& verzorgers) van kinderen op CBS de Borg. Deze ouders geven d.m.v. een verenigingsstructuur betrokken en verantwoordelijk vorm aan het beleid van de school van hun kinderen. Het beleid wordt verdiept en uitgewerkt door de directie en de leerkrachten.
Het bestuur van de vereniging wordt uit deze ouders gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden hebben dus zo directe invloed op het te voeren beleid voor de school. Als bestuur willen wij besturen op afstand; dat betekent dat het bestuur stuurt op hoofdlijnen en zorgt voor de juiste voorwaarden om gestalte te geven aan het beleid. Het bestuur controleert de uitvoering van het beleid. Door te kiezen voor een kleinschalige aanpak is de betrokkenheid van de bestuursleden (en ouders) groot en zijn de communicatielijnen met de directie en het team kort. Het doel van de vereniging is het in stand houden van het christelijke onderwijs in Haren.
Onze visie en missie
Onze visie is het verzorgen van basisonderwijs vanuit een modern Christelijke identiteit. Wij willen een innovatieve leeromgeving bieden voor kinderen die zich voortdurend ontwikkelen. Hierin ligt de nadruk op veel en veelzijdig leren in een veilige omgeving.
CBS De Borg wil een open en vooruitstrevende christelijke basisschool zijn. De vereniging VCO heeft de Bijbel als grondslag en bron van inspiratie. Die grondslag laat zich vertalen in een aantal beginselen: gerechtigheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en haar naaste, respect voor elkaar en haar omgeving en betrokkenheid. Wij zorgen voor een schoolomgeving waarin deze begrippen tot uitdrukking komen, waarin de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.
Om dit te bereiken streven we naar een veilige, gezonde en vertrouwde schoolomgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. Een positieve houding bij onszelf en bij de kinderen vinden we erg belangrijk en die willen we belonen.

 

Bestuur:

 • Carlijn Molewater (voorzitter)

 • Gido de Koff (vicevoorzitter)

 • Jelmer Jongstra ( penningmeester)

 • Marianne Slot ( secretaris)

 • Eline Deierkauf (personeel)

 • Frank Omta (huisvesting en juridische zaken)


 

MR:

De medezeggenschapsraad biedt een mogelijkheid tot inspraak voor ouders en leerkrachten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de school, zodat leerkrachten met veel plezier leerlingen goed kunnen “opleiden” in een prettige omgeving.  De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier personeelsleden (gekozen uit en door personeelsleden) en uit vier ouders (gekozen uit en door ouders).

MR-leden hebben een zittingsperiode van 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 1 periode. Ze houden zich in goed overleg bezig met diverse onderwijskundige en organisatorische zaken die voor het goed functioneren van de school belangrijk zijn. Hierover wordt bijna maandelijks vergaderd, waarbij ook wordt overlegd met het schoolbestuur (vertegenwoordigd door de directeur van de school).

 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: klassenindeling, veiligheid in en rondom school, extra lesruimtes, financiën, het Daltononderwijs, werkomstandigheden en bijscholing van leerkrachten. De MR heeft recht op informatie, zij kan het schoolbestuur verzoeken om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken. Verder heeft de MR over bepaalde onderwerpen adviesrecht (mening van MR moet geraadpleegd worden) of instemmingsrecht (MR moet met besluit instemmen voor het van kracht wordt).

Overzicht gegevens MR-leden CBS De Borg Schooljaar 201​7-2018​

 

Personeelsgeleding:Eva Prins

Marjan Staal

​Michelle Verhart​ (notulist)​

​Gerdy Zwart​

 

Oudergeleding:

 

​Simone Borgemeester

Marlous Remmelts​

Remko Renken​ (voorzitter)​

​Lucian Wolthuis​

 

Notulen:

Notulen MR November 2014

Notulen MR Januari 2015

Notulen MR Maart 2015

Notulen MR Juni 2015

Notulen MR September 2015

Bijlage bij Notulen MR September 2015

Notulen MR Oktober 2015

Notulen MR Februari 2016

Notulen MR Maart 2016

Notulen MR Mei 2016

Notulen MR Juni 2016

Notulen MR september 2016

Notulen MR november 2016

Notulen MR januari 2017

Notulen MR april 2017

Notulen MR mei 2017

Notulen MR juni 2017

Notulen MR september 2017

Notulen MR november 2017

Notulen MR januari 2018

Notulen MR april 2018

Notulen MR mei 2018

Notulen MR juni 2018

 

 

OR:
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten. De OR heeft als doel de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen. Ze denken mee, organiseren activiteiten op school en verrichten hand en spandiensten voor het team. De ouderraad organiseert bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het jaarlijkse slotfeest, de avondvierdaagse en nog veel en veel meer.

Per groep is er minimaal één ouder aangewezen als groepsouder. Die is  het aanspreekpunt voor ouders met vragen, opmerkingen en suggesties. Soms heeft een leerkracht meer hulp nodig, bijvoorbeeld voor een sportdag. Dan doet de ouderraad of de klassenouder een beroep op alle ouders van de betreffende groep.

De OR bestaat uit de volgende leden:

 

 • Roelfien Bos (voorzitter)

 • Hanneke Scholtens (secretaris)

 • Esther Witte (penningmeester)

 • Wendy Bron (Catering)


 

 • Mieke Scholten (leerkracht)

 • Janke Buis (leerkracht)


 

 • Marianne Klene

 • Karin Nannen

 • Esther Eshuis

 • Kim Bijvoet

 • Mirjam Berghuis

 • Wilma Landstra

 • Wendy Hulzebos


 

Leerlingenraad: 

Wat doet de leerlingenraad?

Het doel van onze leerlingenraad is om de kinderen een stem te geven binnen onze school. In de leerlingenraad zit, uit elke klas van de bovenbouw, een leerling die zijn klas vertegenwoordigt. Deze leerlingen worden begeleid door Meester Kees en Juf Gerdy.

De leerlingenraad houdt zich bezig met:

• De verbetering van de sfeer op school
• De kwaliteit van het onderwijs
• Voorstellen aandragen voor het verbeteren van voorzieningen rondom school.

Op deze manier denken wij dat we de verantwoordelijkheid van de kinderen vergroten. Ze kunnen hun ideeën kenbaar maken en zo raken ze meer betrokken bij de school. Daarnaast zien wij dit als een manier om verschillende taalvaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen. Ze leren te discussiëren, te presenteren en een mening te vormen.

De leerlingenraad vergadert 1 keer per 8 weken en de data van deze vergaderingen zijn opgenomen in de jaarplanning. Elke leerling uit de raad levert één week voor de vergadering punten aan, die in de vergadering worden besproken. Na afloop van de vergadering maakt een leerling uit groep 8 de notulen en deze worden in de klas besproken.

Ieder jaar worden er aan het begin van het jaar in elke klas verkiezingen gehouden om een nieuwe leerling te kiezen die zijn/haar klas in de raad mag vertegenwoordigen.

Heeft u / heb je een vraag aan de leerlingenraad of juist een leuk idee? Mail dan naar juf Gerdy: g.zwart@cbsdeborg.nl

Wie zitten er in de leerlingenraad?

Niels Boersma - groep 6a

Ik ben Niels Boersma. Ik ben negen jaar en ik zit in groep 6a. Mijn hobby’s zijn voetbal en spelletjes spelen. Ik speel graag op de playstation en met andere kinderen uit de klas.
Ik ben gekozen door de klas en ik vind dat heel leuk. Ik vind het leuk om ideeën te bedenken voor de school en dit mee te nemen in de leerlingenraad.

 

Nikki v/dBrink - groep 6b

Ik ben Nikki,
Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6. Ik zit in de leerlingenraad. Ik wou in de leerlingen raad omdat ik de school nog  beter wil maken, en omdat ik het heel leuk vind om in de leerlingenraad te zitten.

Sara de Klein - groep 7a

Gijs Joling - groep 7b
Hoi ik ben Gijs Joling ik ben 10 jaar en ik woon in Haren. Ik zit op voetbal in E1 daar sta ik in de verdediging en ik hou van buiten spelen. Naast voetbal doe ik ook aan hardlopen. Ik wou in de leerlingenraad omdat ,ik ook wat voor school wou doen. Mijn motto is: ik ben de vertegenwoordiger, maar we doen het samen.

Imke de Jong - groep 8a
Hallo,ik ben Imke en ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn gamen, zwemmen en spelen met onze katten. Ik wilde altijd al graag in de leerlingenraad omdat ik de school beter wil maken en leuker om naar toe te gaan. ik wil dat iedereen blij is op de borg. Groeten van leerlingenraadlid Imke

Tara Goossens – groep 8a, notulist
Waarom wou ik graag notulist worden?
Ik wou graag notulist worden omdat ik het heel leuk vind om de belangrijke punten op te schrijven, over te typen en uit te delen. Verder vind ik het ook heel leuk om belangrijke punten te noemen en mee te denken wat er allemaal moet gebeuren.

Gilles Renkema - groep 8b
Ik zit in de leerlingenraad namens groep 8b. Ik ben 11 jaar en woon in Haren met vader, moeder en zus Sophie. Zij is al van school af en zit nu op het Harens Lyceum. Ik houd veel van mijn hond Nannou. Ik vind het belangrijk om in de raad te zitten, omdat ik mee wil denken bij schoolproblemen. Ik wil zorgen voor meer creatijd en dat je meer mag kiezen
Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190


directie@cbsdeborg.nl