Individuele hulp en begeleiding
Optimale leerlingbegeleiding stelt hoge eisen aan het personeel. Een goede leerlingenzorg is naar een zaak van het gehele team. We houden daarom regelmatig leerlingenbesprekingen.

Intern Begeleider (IB-er)
De Interne Begeleider is verantwoordelijk voor onze uitgebreide leerlingenzorg. Zij bewaakt de begeleidingsafspraken, heeft overleg met instanties, beheert de leerlingendossiers en geeft leiding aan een verdere uitbouw van ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast liggen er belangrijke taken op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen rondom zorgleerlingen en het bijhouden en vernieuwen van de orthotheek. We hebben op de Borg twee IB – ers, een voor de onder- en een voor de bovenbouw.

Orthotheek
De school beschikt over een zeer uitgebreide orthotheek met vele specifieke toetsen om problemen te achterhalen en in kaart te brengen. Hier staan de materialen en methoden om kinderen individuele ondersteuning te kunnen bieden. IB-ers beheren dit en geven hun ondersteuning aan de leerkrachten bij het zoeken naar specifieke materialen. Daarnaast is er veel materiaal aanwezig op het gebied van kennisontwikkeling voor leerkrachten en worden de vernieuwende ontwikkelingen nauwgezet gevolgd.

Onze zorgtrap
We kennen een vaste begeleidingsstructuur, die we de zorgtrap noemen. Een korte beschrijving in hoofdlijnen: 1. Signalering De groepsleerkracht signaleert een probleem. Het kan hier zowel leertechnische als sociaal-emotionele problemen betreffen. 2. Extra begeleiding binnen de groep De groepsleerkracht probeert door extra begeleiding in de groep het probleem te verhelpen en stelt hiervoor een handelingsplan op. 3. Inbrengen in bespreking Wanneer meer individuele begeleiding noodzakelijk lijkt, meldt de groepsleerkracht dit op de collegiale consultatie. Vier keer per jaar vindt de collegiale consultatie plaats (door leerkracht, IBer en schoolbegeleider) waar hulp en advies wordt gegeven met betrekking tot zorgleerlingen en onderwijskundige zaken. 4. Uitgebreider onderzoek IB-er De IB-er probeert in samenspraak met de leerkracht de oorzaak van het probleem te achterhalen. Vaak worden hiervoor speciale toetsen gebruikt of observaties gedaan. 5. Opstellen handelingsplan Er wordt een handelingsplan opgesteld: een plan waarin een individueel programma beschreven staat voor de desbetreffende leerling. Dit wordt aan u als ouder gemeld. 6. Evaluatie Nadat er een handelingsplan is opgesteld vindt er regelmatig een evaluatie plaats. Dit alles wordt ook besproken binnen de collegiale consultaties. 7. Specifieke zorg Voor leerlingen met een eigen leerlijn, doublureleerlingen en rugzakleerlingen worden periodeplannen gemaakt. Hiervoor wordt samengewerkt met schoolbegeleiders van Cedin, ambulante begeleiders vanuit SO en SBO en meerdere externe instanties. De voortgang wordt regelmatig met de ouders besproken. 8. Inschakelen externe hulp Wanneer meer hulp nodig is wordt de schoolbegeleider, een orthopedagoog of een psycholoog van de begeleidingsdiensten ingeschakeld. Vervolgstappen worden omschreven in ‘Zorg in breder verband’.

Hoog – en meerbegaafde leerlingen
Niet alleen leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken verdienen onze extra aandacht, maar zeker ook de intelligente en (hoog)begaafde leerlingen. Voor deze leerlingen is er een aangepast en uitdagend lesprogramma. We hebben daarvoor veel materiaal en expertise beschikbaar op onze school.
Op De Borg werken we met twee signaleringsinstrumenten, bij de kleuters is dat “Knappe Kleuters” en voor groep 3 t/m 8 gebruiken we “Hoogbegaafdheid
In-Zicht”. Het is voor hoogbegaafde leerlingen van groot belang dat het signaleren in een zo vroeg mogelijk stadium gebeurt. Zo wordt voorkomen dat de leerling zich aanpast aan de andere leerlingen en de sociale omgeving. Dit kan leiden tot onderpresteren en vervelen, waardoor de hoogbegaafde leerling al snel niet meer als dusdanig gesignaleerd wordt. Bij de kleuters spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong, al kan er wel degelijk sprake zijn van hoogbegaafdheid bij kleuters. Bij de Astronauten krijgen deze leerlingen een apart, verdiepend en verbredend lesprogramma aangeboden onder leiding van onze hoogbegaafdencoördinator (Marieke Oppewal). Voor groep 3 t/m 8 geldt dat wanneer een leerling uit het signaleringsinstrument komt, hij eerst een proefperiode gaat werken met levelwerk. Dit is een leergang voor begaafde leerlingen die meer aan
kunnen. Als na evaluatie van deze proefperiode blijkt dat de leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft, zal hij in aanmerking komen voor de Astronauten. Ook dit betreft in eerste instantie een proefperiode, waarbij alles zorgvuldig wordt overlegd en geëvalueerd. Bij de Astronauten heeft de inhoud vooral betrekking op verbredende activiteiten met als doel om de plusdoelen gericht op vaardigheid te behalen.
Hierbij moet gedacht worden aan het trainen van executieve functies, het leren leren, leren denken en leren leven. Zo willen wij ervoor zorgen dat deze leerlingen hun leerstrategieën versterken en een goede houding ontwikkelen ten opzichte van het leren. Meer informatie staat in het beleidsplan.

Download hier het Beleidsplan Hoogbegaafdheid

 

Zorg in breder verband
In het Speciaal Basisonderwijs (SBO) is veel specifieke kennis voorhanden. Samen met andere basisscholen in de regio werken we nauw samen met de christelijke SBO-scholen in Groningen. We doen dit binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs. Onze school kan soms een beroep doen op een ambulante begeleider. Deze begeleider stelt samen met de leerkracht een handelingsplan op en volgt de leerling een aantal weken. Samen overleggen we hoe we de juiste zorg op de juiste plaats kunnen inzetten en hoe we elkaar hierbij kunnen ondersteunen. Een goede communicatie is een absolute voorwaarde voor een adequate begeleiding. Soms blijkt dat leerlingen beter geholpen kunnen worden op een SBO-school. Samen met de ouders willen we dan overleggen welke school deze hulp kan bieden. Uitgangspunt blijft ons streven om leerlingen zo lang mogelijk op school te houden door extra individuele begeleiding te geven.

Via deze link kunt u ons SchoolOndersteuningsPlan (SOP) lezen.
Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190


directie@cbsdeborg.nl