CBS De Borg, locatie Onnen

Op de locatie in Onnen wordt onderwijs gegeven aan kinderen van diverse nationaliteiten. Het zijn kinderen van ouders die gevlucht zijn uit hun eigen land en instromen via het COA. Ze zijn vooral afkomstig uit het Midden-Oosten.

Waar wij voor staan

Wij willen de kinderen allereerst een veilige en gestructureerde omgeving bieden, zodat zij tot leren kunnen komen. In ons fijne gebouw scheppen we een prettig klimaat waardoor kinderen zelfstandig kunnen functioneren en sociaal redzaam worden. Het naar school gaan geeft de kinderen rust, warmte, aandacht, vrolijkheid en gezelligheid. Sommige kinderen hebben veel geweld meegemaakt en hebben soms al een lange reis achter de rug voordat ze bij ons op school komen. Kinderen hebben alleen een toekomst als zij onderwijs krijgen. Dat willen we ze zo goed mogelijk bieden.

Het onderwijs

In het onderwijs ligt het accent in de eerste plaats op de basisvaardigheden Nederlandse taal, lezen en rekenen. Door de kinderen een goede basis te geven, hebben zij een kans om succesvol door te stromen naar regulier onderwijs en zo deel uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving. In ons gebouw is dit zichtbaar door een rijke, talige leeromgeving. De centrale hal nodigt uit tot samenwerken, leren achter de computer, je even terugtrekken op de bank met een boek als daar behoefte aan is. In de lokalen hebben we kwalitatief goede onderwijsmiddelen waardoor kinderen geholpen worden in hun ontwikkeling. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan sociaal emotionele vaardigheden zoals leren spelen, samenwerken, conflicten oplossen, betrokkenheid en het vergroten van zelfvertrouwen. Dit bereiken we onder meer door duidelijke sociale doelen te stellen die een week lang in de spotlights staan. We stellen kleine doelen en vieren het met z’n allen als een doel behaald is, als we ergens echt trots op kunnen zijn.

Kwaliteit van het onderwijs

Voor iedere leerling die bij ons binnenkomt maken wij een individueel ontwikkelingsprofiel aan. Op basis van observaties in de eerste weken en resultaten van afgenomen toetsen, stellen wij doelen op voor de kinderen. Op basis van de gestelde doelen plaatsen we het kind in een bepaalde instructiegroep. Het voordeel van deze werkwijze is dat we kinderen altijd kunnen plaatsen in een leerlijn, ongeacht zijn leeftijd. We kunnen makkelijk rekening houden met de grote verschillen tussen kinderen. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en doen er alles aan de kinderen zo veel en goed mogelijk te leren.

Zelfstandig werken is een vaardigheid die we de kinderen willen leren, daar zullen ze hun hele verdere schoolloopbaan profijt van hebben. Daarvoor werken we bijvoorbeeld met uitgestelde aandacht, met een kieskast, of bijvoorbeeld in circuitvorm. Binnen deze werkvormen moet de kwaliteit van de aangeboden lesstof hoog zijn. Tijdens de lessen gebruiken we activerende werkvormen en wisselen we leerkracht gestuurd en zelfstandig werken af. Het directe instructiemodel wordt gebruikt bij het geven van instructie.

We willen de lessen graag precies op tijd laten beginnen en de geplande onderwijstijd zo effectief mogelijk benutten. De kinderen hebben een inhaalslag te maken, we kunnen dus geen tijd verliezen. In voorkomende gevallen kunnen kinderen ook werk mee naar huis krijgen.

Borg in Onnen
Agenda
calender
Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190

Locatie Onnen:
Bakkerweg 2
9755 PM Onnen
Tel: 050-2308053

directie@cbsdeborg.nl