Bestuur:
De Vereniging voor christelijk onderwijs (VCO) te Haren bestaat al sinds 1894. De vereniging bestaat uit ouders (& verzorgers) van kinderen op CBS de Borg. Deze ouders geven d.m.v. een verenigingsstructuur betrokken en verantwoordelijk vorm aan het beleid van de school van hun kinderen. Het beleid wordt verdiept en uitgewerkt door de directie en de leerkrachten.
Het bestuur van de vereniging wordt uit deze ouders gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden hebben dus zo directe invloed op het te voeren beleid voor de school. Als bestuur willen wij besturen op afstand; dat betekent dat het bestuur stuurt op hoofdlijnen en zorgt voor de juiste voorwaarden om gestalte te geven aan het beleid. Het bestuur controleert de uitvoering van het beleid. Door te kiezen voor een kleinschalige aanpak is de betrokkenheid van de bestuursleden (en ouders) groot en zijn de communicatielijnen met de directie en het team kort. Het doel van de vereniging is het in stand houden van het christelijke onderwijs in Haren.
Onze visie en missie
Onze visie is het verzorgen van basisonderwijs vanuit een modern Christelijke identiteit. Wij willen een innovatieve leeromgeving bieden voor kinderen die zich voortdurend ontwikkelen. Hierin ligt de nadruk op veel en veelzijdig leren in een veilige omgeving.
CBS De Borg wil een open en vooruitstrevende christelijke basisschool zijn. De vereniging VCO heeft de Bijbel als grondslag en bron van inspiratie. Die grondslag laat zich vertalen in een aantal beginselen: gerechtigheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en haar naaste, respect voor elkaar en haar omgeving en betrokkenheid. Wij zorgen voor een schoolomgeving waarin deze begrippen tot uitdrukking komen, waarin de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.
Om dit te bereiken streven we naar een veilige, gezonde en vertrouwde schoolomgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. Een positieve houding bij onszelf en bij de kinderen vinden we erg belangrijk en die willen we belonen.

 

Bestuur:

 • Patrick Brouns (voorzitter)

 • Jelmer Jongstra ( penningmeester)

 • Marianne Slot ( secretaris)

 • Gido de Koff (huisv. en ict)

 • Carlijn Molewater

 • Eline Deierkauf

 • Frank Omta


 

MR:

De medezeggenschapsraad biedt een mogelijkheid tot inspraak voor ouders en leerkrachten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de school, zodat leerkrachten met veel plezier leerlingen goed kunnen “opleiden” in een prettige omgeving.  De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier personeelsleden (gekozen uit en door personeelsleden) en uit vier ouders (gekozen uit en door ouders).

MR-leden hebben een zittingsperiode van 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 1 periode. Ze houden zich in goed overleg bezig met diverse onderwijskundige en organisatorische zaken die voor het goed functioneren van de school belangrijk zijn. Hierover wordt bijna maandelijks vergaderd, waarbij ook wordt overlegd met het schoolbestuur (vertegenwoordigd door de directeur van de school).

 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: klassenindeling, veiligheid in en rondom school, extra lesruimtes, financiën, het Daltononderwijs, werkomstandigheden en bijscholing van leerkrachten. De MR heeft recht op informatie, zij kan het schoolbestuur verzoeken om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken. Verder heeft de MR over bepaalde onderwerpen adviesrecht (mening van MR moet geraadpleegd worden) of instemmingsrecht (MR moet met besluit instemmen voor het van kracht wordt).

Overzicht gegevens MR-leden CBS De Borg Schooljaar 201​7-2018​

 

Personeelsgeleding:Eva Prins

Marjan Staal

​Michelle Verhart​ (notulist)​

​Gerdy Zwart​

 

Oudergeleding:

 

​Simone Borgemeester

Marlous Remmelts​

Remko Renken​ (voorzitter)​

​Lucian Wolthuis​

 

Notulen:

Notulen MR November 2014

Notulen MR Januari 2015

Notulen MR Maart 2015

Notulen MR Juni 2015

Notulen MR September 2015

Bijlage bij Notulen MR September 2015

Notulen MR Oktober 2015

Notulen MR Februari 2016

Notulen MR Maart 2016

Notulen MR Mei 2016

Notulen MR Juni 2016

Notulen MR september 2016

Notulen MR november 2016

Notulen MR januari 2017

Notulen MR april 2017

Notulen MR mei 2017

Notulen MR juni 2017

Notulen MR september 2017

 

OR:
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten. De OR heeft als doel de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen. Ze denken mee, organiseren activiteiten op school en verrichten hand en spandiensten voor het team. De ouderraad organiseert bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het jaarlijkse slotfeest, de avondvierdaagse en nog veel en veel meer.

Per groep is er minimaal één ouder aangewezen als groepsouder. Die is  het aanspreekpunt voor ouders met vragen, opmerkingen en suggesties. Soms heeft een leerkracht meer hulp nodig, bijvoorbeeld voor een sportdag. Dan doet de ouderraad of de klassenouder een beroep op alle ouders van de betreffende groep.

De OR bestaat uit de volgende leden:

 

 • Roelfien Bos (voorzitter)

 • Hanneke Scholtens (secretaris)

 • Esther Witte (penningmeester)

 • Wendy Bron (Catering)


 

 • Mieke Scholten (leerkracht)

 • Janke Buis (leerkracht)


 

 • Marianne Klene

 • Karin Nannen

 • Esther Eshuis

 • Kim Bijvoet

 • Mirjam Berghuis

 • Wilma Landstra

 • Wendy Hulzebos


Leerlingenraad:

Wat doet de leerlingenraad?

Het doel van onze leerlingenraad is om de kinderen een stem te geven binnen onze school. In de leerlingenraad zit, uit elke klas van de bovenbouw, een leerling die zijn klas vertegenwoordigt. Deze leerlingen worden begeleid door Meester Kees en Juf Gerdy.

De leerlingenraad houdt zich bezig met:

• De verbetering van de sfeer op school
• De kwaliteit van het onderwijs
• Voorstellen aandragen voor het verbeteren van voorzieningen rondom school.

Op deze manier denken wij dat we de verantwoordelijkheid van de kinderen vergroten. Ze kunnen hun ideeën kenbaar maken en zo raken ze meer betrokken bij de school. Daarnaast zien wij dit als een manier om verschillende taalvaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen. Ze leren te discussiëren, te presenteren en een mening te vormen.

De leerlingenraad vergadert 1 keer per 8 weken en de data van deze vergaderingen zijn opgenomen in de jaarplanning. Elke leerling uit de raad levert één week voor de vergadering punten aan, die in de vergadering worden besproken. Na afloop van de vergadering maakt een leerling uit groep 8, samen met juf Gerdy, de notulen en deze worden in de klas besproken. Vanaf het schooljaar 2015-2016 willen wij een aparte notulist aanstellen en wordt één van de leerlingen de voorzitter van de raad. Deze rol wordt nu nog vervuld door meester Kees en juf Gerdy.

Ieder jaar worden er aan het begin van het jaar in elke klas verkiezingen gehouden om een nieuwe leerling te kiezen die zijn/haar klas in de raad mag vertegenwoordigen.

Heeft u / heb je een vraag aan de leerlingenraad of juist een leuk idee? Mail dan naar juf Gerdy: g.zwart@cbsdeborg.nl

Wie zitten er in de leerlingenraad?

Ik ben David ik zit in groep 6a ik ben 10 jaar.
En zit in de leerlingenraad. Ik zit graag in de leerlingenraad omdat ik vaak dingen zie op
school die niet kunnen. Bij voorbeeld kinderen maken dingen stuk. In de leerlingenraad zien we die dingen en we proberen er een oplossing op te vinden. En soms als ik door de school loop zie ik dingen die stuk zijn. Laatst brachten we de schoenendozen naar Onnen.

Hallo, ik ben Daniël en zit in groep 6b en in de leerlingenraad. Ik wilde graag in de leerlingenraad omdat het mij heel leuk leek en ik wilde wat doen aan de school.
Dit zijn mijn punten waar ik dit jaar aan wil werken: meer pleinwacht, meer aandacht aan de school in Onnen besteden, meer wiskunde, een sponsor voor het Wakawaka project en meer klimtoestellen.

Hoi ik ben Thije, ik ben 11 jaar en ik zit in groep 7A.
Mijn hobby’s zijn voetballen met mijn vrienden en drummen.
Ik vind het heel leuk in de leerlingenraad, omdat ik mee mag beslissen
en leuke dingen mag doen.

Ik ben Thomas ik zit in groep 7b ik ben 10 jaar. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik creatief ben en ik hou van muziek ik vind het leuk om de school beter te maken. Ik hoop dat na dit schooljaar de school veel beter is. En ik hoop dat er na dit schooljaar veel minder ruzies zijn. Ik zou graag heel veel nieuw buiten speelgoed willen. Zoals klimrekken en schommels.

Hallo ik ben Karlijn ik zit in groep 8a. Elk jaar heb ik geprobeerd om in de leerlingenraad te zitten maar ik werd elke keer tweede en omdat dit het laatste jaar is wou ik het echt super graag! dus heb ik mij opgegeven en nu zit ik in de leerlingenraad. Ik vind het heel leuk omdat ik allemaal leuke dingen mag doen bijvoorbeeld: De dozen van de schoendoos actie naar de kinderen brengen en dingen vertellen op het podium.

Ik ben Mare, ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8a. Ik deed niet mee aan de verkiezing van de leerlingenraad, maar ik wilde wel graag notulist worden. Ik wilde notulist worden omdat ik het leuk vind om te schrijven. Ik vind het ook leuk omdat ik ook mijn ideeën mag delen. Ook al ben ik de notulist. Het is heel leuk om als leerling ook in een soort van schoolbestuur te zitten! Ik ben er heel enthousiast over en ik raad zeker aan andere kinderen aan ook mee te doen aan de verkiezing volgend jaar!

Ik ben Jurgen en ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 8b. Ik ben gekozen door de klas, omdat ik meer buitenlessen wil, zoals bij natuniek en andere lessen om een frisse neus te halen. En ik wil graag lekker rustig aan het werk.
Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190


directie@cbsdeborg.nl