Individuele hulp en begeleiding
Optimale leerlingbegeleiding stelt hoge eisen aan het personeel. Een goede leerlingenzorg is naar een zaak van het gehele team. We houden daarom regelmatig leerlingenbesprekingen.

Intern Begeleider (IB-er)
De Interne Begeleider is verantwoordelijk voor onze uitgebreide leerlingenzorg. Zij bewaakt de begeleidingsafspraken, heeft overleg met instanties, beheert de leerlingendossiers en geeft leiding aan een verdere uitbouw van ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast liggen er belangrijke taken op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen rondom zorgleerlingen en het bijhouden en vernieuwen van de orthotheek. We hebben op de Borg twee IB – ers, een voor de onder- en een voor de bovenbouw.

Orthotheek
De school beschikt over een zeer uitgebreide orthotheek met vele specifieke toetsen om problemen te achterhalen en in kaart te brengen. Hier staan de materialen en methoden om kinderen individuele ondersteuning te kunnen bieden. IB-ers beheren dit en geven hun ondersteuning aan de leerkrachten bij het zoeken naar specifieke materialen. Daarnaast is er veel materiaal aanwezig op het gebied van kennisontwikkeling voor leerkrachten en worden de vernieuwende ontwikkelingen nauwgezet gevolgd.

Onze zorgtrap
We kennen een vaste begeleidingsstructuur, die we de zorgtrap noemen. Een korte beschrijving in hoofdlijnen: 1. Signalering De groepsleerkracht signaleert een probleem. Het kan hier zowel leertechnische als sociaal-emotionele problemen betreffen. 2. Extra begeleiding binnen de groep De groepsleerkracht probeert door extra begeleiding in de groep het probleem te verhelpen en stelt hiervoor een handelingsplan op. 3. Inbrengen in bespreking Wanneer meer individuele begeleiding noodzakelijk lijkt, meldt de groepsleerkracht dit op de collegiale consultatie. Vier keer per jaar vindt de collegiale consultatie plaats (door leerkracht, IBer en schoolbegeleider) waar hulp en advies wordt gegeven met betrekking tot zorgleerlingen en onderwijskundige zaken. 4. Uitgebreider onderzoek IB-er De IB-er probeert in samenspraak met de leerkracht de oorzaak van het probleem te achterhalen. Vaak worden hiervoor speciale toetsen gebruikt of observaties gedaan. 5. Opstellen handelingsplan Er wordt een handelingsplan opgesteld: een plan waarin een individueel programma beschreven staat voor de desbetreffende leerling. Dit wordt aan u als ouder gemeld. 6. Evaluatie Nadat er een handelingsplan is opgesteld vindt er regelmatig een evaluatie plaats. Dit alles wordt ook besproken binnen de collegiale consultaties. 7. Specifieke zorg Voor leerlingen met een eigen leerlijn, doublureleerlingen en rugzakleerlingen worden periodeplannen gemaakt. Hiervoor wordt samengewerkt met schoolbegeleiders van Cedin, ambulante begeleiders vanuit SO en SBO en meerdere externe instanties. De voortgang wordt regelmatig met de ouders besproken. 8. Inschakelen externe hulp Wanneer meer hulp nodig is wordt de schoolbegeleider, een orthopedagoog of een psycholoog van de begeleidingsdiensten ingeschakeld. Vervolgstappen worden omschreven in ‘Zorg in breder verband’.

Hoog – en meerbegaafden
Niet alleen kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken verdienen onze zorg, maar zeker ook onze intelligente en (hoog)begaafde leerlingen. Voor deze kinderen maken wij een aangepast en uitdagend lesprogramma. We hebben daarvoor veel materiaal beschikbaar op onze school. Op de Borg maken we gebruik van een ‘protocol hoogbegaafdheid’ (het zgn. SiDi-protocol) waardoor we kinderen die (hoog)begaafd zijn tijdig signaleren. Voor deze kinderen wordt een aangepast lesprogramma geschreven. Leerlingen kunnen sneller door bepaalde lesstof heen, en maken in plaats daarvan verrijkende en verbredende opdrachten. Wij willen begaafde kinderen de mogelijkheid geven te leren met grote stappen, op een hoog niveau en in een hoog tempo, waarbij duidelijke eisen aan het resultaat worden gesteld. We realiseren ons dat het belangrijk is hoge eisen aan meer- of begaafde te stellen. we hebben sinds 2011 een plusgroep waarin de hoogbegaafde kinderen 1 of 2 x per week bij elkaar komen voor uitdagende opdrachten, waar ze ook in de groep mee verder kunnen. Zo willen wij ervoor zorgen dat deze kinderen hun leerstrategieën versterken en een goede houding ontwikkelen ten opzichte van het leren zodat ze bij hun vervolgstudie weten hoe ze moeilijke stof kunnen aanpakken.

Download hier het Beleidsplan Hoogbegaafdheid

 

Zorg in breder verband
In het Speciaal Basisonderwijs (SBO) is veel specifieke kennis voorhanden. Samen met andere basisscholen in de regio werken we nauw samen met de christelijke SBO-scholen in Groningen. We doen dit binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs. Onze school kan soms een beroep doen op een ambulante begeleider. Deze begeleider stelt samen met de leerkracht een handelingsplan op en volgt de leerling een aantal weken. Samen overleggen we hoe we de juiste zorg op de juiste plaats kunnen inzetten en hoe we elkaar hierbij kunnen ondersteunen. Een goede communicatie is een absolute voorwaarde voor een adequate begeleiding. Soms blijkt dat leerlingen beter geholpen kunnen worden op een SBO-school. Samen met de ouders willen we dan overleggen welke school deze hulp kan bieden. Uitgangspunt blijft ons streven om leerlingen zo lang mogelijk op school te houden door extra individuele begeleiding te geven.

Via deze link kunt u ons SchoolOndersteuningsPlan (SOP) lezen.
Agenda
calender
Contact
Locatie Haren:
Wederikweg 19
9753 AA Haren
Tel: 050-5348190


directie@cbsdeborg.nl